A A A

News 2021

 

Zarząd Klubu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze na dzień 11.10.2021 na godz. 18.30 w siedzibie Klubu w Białymstoku ul. Jesienna 8. Jednocześnie wyznacza się drugi termin zebrania w tym samym dniu na godz. 18.45.

Porządek obrad

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO  „WYGODA BIAŁYSTOK”

BIAŁYSTOK 11.10.2021

1. Otwarcie Zebrania, wybór Prezydium Zebrania: przewodniczącego, sekretarza

2. Przyjęcie  programu i regulaminu obrad.

3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Wyborczej.

4. Sprawozdanie z działalności Klubu w roku 2021

5. Zmiana Statutu Klubu oraz realizacja zaleceń banku w sprawie reprezentacji Klubu

a) rozdział  1. Par. 1. wykreślenie słów „Szkoły Podstawowej Nr 8   i I- go Publicznego Gimnazjum.

b) Rozdział 6, Par. 28 o otrzymuje brzmienie”

„1. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, praw, podejmowania zobowiązań, majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis Prezesa lub Sekretarza Zarządu

2. Klub reprezentowany jest przez Prezesa Zarządu lub Sekretarza działających samodzielnie (reprezentacja jednoosobowa) lub przez występujących wspólnie dwóch członków Zarządu (reprezentacja dwuosobowa). Dopuszcza się udzielanie pełnomocnictw.

6. Wybór Zarządu Klubu

7. Dyskusja.

8. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

9. Podjęcie uchwał.

10. Wolne wnioski.

11. Zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawowym obowiązkiem zawodnika -członka Klubu jest uregulowanie składki członkowskiej . Po uregulowaniu składki zawodnik posiada wyrobiona licencję i korzysta ze szkolenia, wyjazdów, jest zgłaszany do najpoważniejszych wyjazdów w Polsce.

Klub dokonał ubezpieczenia 20 –osobowej grupy osób, dotychczas składkę klubowa w kwocie 150,00 zł zapłaciło 5 osób.

Zachęcam do szybkiej wpłaty, szczególnie tych, którzy złożyli wnioski o licencję, które trzeba wykupić w PZKOLu

Prezes